Beoordeling werkstukken

Bekijk hier de beoordelingscriteria onderbouw.

Bekijk hier de beoordelingscriteria bovenbouw.

Overgangsnormen

De lerarenvergadering beslist over al of niet bevorderen. Als ouders en leerling het niet eens zijn met de beslissing én er is sprake van nieuwe informatie, kan er revisie worden aangevraagd bij de mentor.

Overgangsnormen:
1. Een afgerond cijfer 5 wordt gerekend als 1 manco. Een afgerond cijfer 4 of lager wordt gerekend als 2 manco’s.

2. Bevorderd
a. Minder dan 4 manco’s
b. 4 manco’s en een gemiddelde over alle cijfers ≥ 6,0 bevorderd

3. Bespreken met keuze in lj 1&2 tussen voorwaardelijk en doubleren, in lj 3 is de keuze tussen doubleren of bevorderd. Er kan geadviseerd worden over te stappen naar een ander niveau.
a. 4 manco’s, gemiddelde over alle cijfers < 6,0 en hoogstens 3 cijfers tussen 5,4 en 6,0.
b. 5 manco’s en gemiddelde over alle cijfers ≥ 6,0.

4. Doubleren: in alle andere gevallen. Er kan geadviseerd worden over te stappen naar een ander niveau.

5. Bij overgang naar de examenklas geldt bovendien:

a. voorwaardelijk bevorderen is niet mogelijk

b. het gekozen vakkenpakket voldoet aan de slaagnormen van het examen.

c. Nederlands, Engels & wiskunde hebben maximaal 2 onvoldoendes beide niet lager dan 5.

Leerlingen die voorwaardelijk bevorderd zijn, volgen in de eerste periode van het volgende schooljaar verplicht huiswerkbegeleiding.
De leerling neemt in de bovenbouw aan activiteiten in het kader van CKV verplicht deel.

Het verdient de voorkeur dat een leerling voor de examenvakken die hij kiest in de bovenbouw minstens een 6.5 staat.

Het gemiddelde rapportcijfer moet voor sprinters minimaal een zeven zijn. Ook mogen ze geen onvoldoendes op het rapport hebben. Als een sprinter niet aan deze norm voldoet, wordt de sprinter besproken en niet zondermeer bevorderd. De lerarenvergadering kan ook besluiten hem/haar in een reguliere klas te plaatsen. Deze norm is ontleend aan de ervaringsregels om een goede overstap van TL naar havo te kunnen waarborgen.

De normale maximale verblijfsduur op school is 5 jaar. Daarom krijgen leerlingen die voor de 2e keer blijven zitten, een dwingend advies een andere opleiding te zoeken.

Leerlingen, die voorwaardelijk bevorderd zijn, volgen verplicht de aangeboden huiswerkbegeleiding.