Beoordeling werkstukken

Bekijk hier de beoordelingscriteria onderbouw

Bekijk hier de beoordelingscriteria bovenbouw

Overgangsnormen

De lerarenvergadering beslist over al of niet bevorderen.
De cesuur bij toetsen op kennisgebied ligt op minimaal 75% voor een voldoende. Afstemming vindt plaats binnen de verschillende vakwerkgroepen.

Overgangsnormen:
1. Een afgerond cijfer 4 of lager wordt gerekend als 2 manco’s.

2. Bevorderd
a. Minder dan 4 manco’s
b. 4 manco’s en een gemiddelde over alle cijfers ≥ 6,0 bevorderd

3. Bespreken met keuze in lj 1&2 tussen voorwaardelijk en doubleren, in lj 3 is de keuze tussen doubleren of bevorderd
a. 4 manco’s, gemiddelde over alle cijfers < 6,0 en hoogstens 3 cijfers tussen 5,4 en 6,0
b. 5 manco’s en gemiddelde over alle cijfers ≥ 6,0

4. Doubleren
a. in alle andere gevallen
5. Bij overgang naar de examenklas geldt bovendien: voorwaardelijk bevorderen is niet mogelijk het gekozen vakkenpakket voldoet aan de slaagnormen van het examen.

Nederlands, Engels & wiskunde hebben maximaal 2 onvoldoendes beide niet lager dan 5 Nederlands, Engels & wiskunde hebben maximaal 2 onvoldoendes beide niet lager dan 5
De leerling neemt aan activiteiten in het kader van CKV verplicht deel.

Kiest een leerling voor lj 3 of 4 Frans, Frysk, IT/i of beeldende vakken, de zgn. “expertisevakken”, dan moet het cijfer voor dat vak minstens een 6,5 zijn.

Het gemiddelde rapportcijfer moet voor sprinters minimaal een zeven zijn. Ook mogen ze geen onvoldoendes op het rapport hebben. Als een sprinter niet aan deze norm voldoet, kan de lerarenvergadering besluiten hem in een reguliere klas te plaatsen. Deze norm is ontleend aan de ervaringsregels om een goede overstap van tl naar havo te kunnen waarborgen.

De normale maximale verblijfsduur op school is 5 jaar. Daarom krijgen leerlingen die voor de 2e keer blijven zitten, een dwingend advies een andere opleiding te zoeken.

Leerlingen, die voorwaardelijk bevorderd zijn, volgen verplicht de aangeboden huiswerkbegeleiding.