Passend Onderwijs

Sinds een aantal jaar is de wet Passend Onderwijs van Kracht. Het doel is dat zoveel mogelijk alle kinderen naar ‘gewone’ school gaan en minder naar een speciale school. Voor ieder kind is het fijn om op dezelfde manier als alle andere kinderen naar dezelfde school te kunnen gaan. Ook op De Saad zetten we ons hiervoor in en bieden we ondersteuning en zorg op maat waar dat nodig is. We geven ook eerlijk onze grenzen aan als we denken dat onze handen tekort zijn om aan een bepaalde ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. We nodigen u van harte uit voor een persoonlijk gesprek als u behoefte hebt aan meer informatie hierover met betrekking tot uw eigen kind en kunnen u zo in ieder geval ondersteunen bij het maken van de juiste keuze.

Leerlingen waarvoor binnen het VMBO een beroep gedaan wordt op Leerwegondersteuning (LWOO) hebben een beschikking nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. Deze Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Aanwijzing LWOO kan aangevraagd worden door de VO-school waar de leerling is aangemeld.

Leerwegwegondersteuning (LWOO) is er voor VMBO-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Ons samenwerkingsverband Fryslan Noard geeft een Aanwijzing LWOO af indien voldaan wordt aan het criterium van leerachterstanden. Dit betreft een combinatie van wettelijk vastgestelde leerachterstanden op begrijpend lezen, rekenen, spellen en technisch lezen. De Saad biedt voor leerlingen die dit nodig hebben deze extra ondersteuning aan.

Als een leerling een lwoo-indicatie heeft, wil dat beslist niet zeggen dat de leercapaciteiten minder zijn. Als de basisschool aangeeft, dat een leerling de potentie heeft om het TL-niveau aan te kunnen en daarbij ondersteuning nodig heeft, onderzoeken we door middel van een lwoo-screening of hij voor extra steun in aanmerking komt. Tevens weten we dan, waar die steun nodig is.

Lwoo-geïndiceerde leerlingen worden door het RT team extra begeleid en er is een handelingsplan voor deze leerlingen opgesteld.