Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

De meeste klachten over de gang van zaken op school worden in onderling overleg met ouders, leerlingen en betrokken personeel afgehandeld. De mentor vervult hierin vaak een rol. Als de klacht op deze manier niet wordt opgelost, of als de afhandeling niet naar tevredenheid  heeft plaatsgevonden, kan men contact opnemen met de contactpersonen, mw. Venema of dhr. Dijkstra. Ook kan men een beroep doen op de schoolleiding en/of het bestuur.
Als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de school, dhr. P. de Jong van het GIMD. Zie https://www.gimd.nl/ of contact via p.de.jong@gimd.nl.

Als na eventuele inschakeling van de vertrouwenspersoon de klacht via bemiddeling niet op een bevredigende manier kan worden afgehandeld, kan de klager een beroep doen op de klachtencommissie.

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Voortgezet Onderwijs. Zie voor meer informatie de website van de Geschillencommissie.
Voor problemen die te maken hebben met seksuele intimidatie kan men rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon of de vertrouwensinspecteur.