Leerlingen met speciale zorg

Ouders van leerlingen met een lichamelijke handicap kunnen toelating vragen op grond van de landelijke regeling die per 1 augustus 2003 van kracht is. Het betreft o.a. leerlingen met gehoorproblemen of met spraak– of taalmoeilijkheden. Van andere leerlingen is vooraf al bekend, dat zij meer begeleiding op sociaal-pedagogisch terrein nodig zullen hebben. Voorbeelden zijn leerlingen met geïndiceerde PDD-NOS of ADHD.

In de toelatingsprocedure kijken we naar de problematiek. Als er een duidelijke diagnose gesteld is, kunnen we een concrete hulpvraag formuleren. Indien we die hulpvraag adequaat kunnen invullen, wordt de leerling aangenomen. Als het ons niet lukt passend onderwijs te bieden, verwijzen wij de leerling door naar een andere opleiding.