Zorgcoördinaat

Als de zorg en ondersteuning voor een leerling verder reikt dan wat de mentor kan bieden, komen de zorgcoördinatoren in beeld. Op De Saad zijn dat mw. A. Jellema en mw. G. Kloosterman. Allereerst kunnen ze de mentor of de vakdocent adviseren of meer informatie geven over bepaald gedrag. Wat betekent het eigenlijk dat een leerling is gediagnostiseerd met PDD-NOS of ADD, wat heeft deze leerling nodig? En wat zeggen de behaalde cito-scores eigenijk? Hoe schrijf je een individueel of groepshandelingsplan? Desgewenst kunnen de zorgcoördinatoren ook aanwezig zijn bij een gesprek tussen mentor en ouders.

Als er meer nodig is dan deze reguliere begeleiding, wordt er door de zorgcoördinatoren een OPP opgesteld: een ontwikkelperspectief. Welke doelen stellen we en wat is nodig om deze doelen ook te behalen? Dit wordt besproken met de ouders en als de ouders hiervoor toestemming geven, wordt de leerling aangemeld bij het ZAT: het ZorgAdviesTeam. Aan dit ZAT nemen verschillende disciplines deel: SchoolMaatschappelijk Werk, de schoolarts of -verpleegkundige van de GGD, de LeerPlichtAmbtenaar, het Gebiedsteam, de wijkagent, de pedagogisch deskundige van het SamenwerkingsVerband. Ieder schuift aan wanneer zijn of haar deskundigheid wordt gevraagd en samen zoeken we naar het beste voor de leerling.

Behalve de cito’s nemen we ook de SchoolVragenLijst af, zowel in leerjaar 1 als in de leerjaar 2. De uitkomst hiervan geeft een goed beeld van wat er speelt in de groepen en bij de leerlingen. Wordt er gepest? Zijn er leerlingen die minder goed in hun vel zitten?

Leerlingen met speciale zorg

Ouders van leerlingen met een lichamelijke handicap kunnen toelating vragen bij De Saad, denk aan leerlingen met gehoorproblemen of met spraak– of taalmoeilijkheden of fysieke problemen. Van andere leerlingen is vooraf al bekend, dat zij meer begeleiding op sociaal-pedagogisch terrein nodig zullen hebben, denk aan geïndiceerde PDD-NOS of ADHD.

In de toelatingsprocedure kijken we naar de problematiek. Als er een duidelijke diagnose gesteld is, kunnen we een concrete hulpvraag formuleren. Indien De Saad die hulpvraag adequaat kan invullen, wordt de leerling aangenomen. Als het ons niet lukt passend onderwijs te bieden, verwijzen wij de leerling door naar een andere opleiding.