Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

 

Veruit de meeste klachten over de gang van zaken op school worden in onderling overleg met ouders, leerlingen en betrokken personeel afgehandeld. De mentor vervult hierin vaak een rol.

Als de klacht niet op deze manier wordt opgelost, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de schoolleiding en/of het bestuur.

Als de afhandeling dan nog niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden kan men contact opnemen met de contactpersoon van de school, de heer H.R. Visser, die kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon en als na eventuele inschakeling van de vertrouwenspersoon de klacht via bemiddeling niet op een bevredigende manier kan worden afgehandeld, kan de klager een beroep doen op de klachtencommissie.

Klachten kunnen op school mondeling of schriftelijk worden ingediend. Mondelinge klachten worden niet geregistreerd, doch informeel behandeld. Schriftelijke klachten worden ingeleverd bij de directie en deze worden geregistreerd. De klager krijgt een ontvangstbevestiging.

Voor problemen die te maken hebben met seksuele intimidatie kan men rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon of de vertrouwensinspecteur.

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Voortgezet Onderwijs van de Besturenraad:

Het adres is:
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 694
2270 AR Voorburg.